Zásady ochrany údajů a soukromí

Jsme tým společnosti Sýkora IT s.r.o. se sídlem Veletržní 716/13, Staré Brno, 603 00 Brno Česká republika. IČO: 06195563, zastoupená jednatelem Petrem Sýkorou. Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jak naše organizace používá osobní údaje, které od vás shromažďujeme při používání našich webových stránek nebo našich služeb. Zavazujeme se zpracovávat údaje v souladu s našimi povinnostmi vyplývajícími z GDPR a nařízení o ochraně dat platného v České republice.

TÉMATA

 
 1. Správce údajů
 2. Jaké údaje shromažďujeme?
 3. Jak shromažďujeme vaše údaje?
 4. Zákonné účely a základ
 5. Jak ukládáme vaše údaje?
 6. Marketing
 7. Jaká jsou vaše práva na ochranu osobních údajů?
 8. Co jsou to soubory cookie?
 9. Přenos dat
 10. Jak nás kontaktovat a další důležité informace

1. SPRÁVCE ÚDAJŮ

Správcem údajů ve smyslu nařízení o ochraně osobních údajů je:
Sýkora IT s.r.o.
Veletržní 716/13, Staré Brno, 603 00 Brno
E-mail: mail@sykorait.com

2. JAKÉ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME

Naše společnost shromažďuje následující údaje:

 • Osobní identifikační údaje (jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo).

3. JAK SHROMAŽĎUJEME VAŠE ÚDAJE?

Většinu údajů, které shromažďujeme, poskytujete naší společnosti přímo vy. Údaje shromažďujeme a zpracováváme:

 • Když se zaregistrujete online nebo si objednáte některý z našich produktů nebo služeb.
 • Z žádostí o nábor
 • v souvislosti s poskytováním našich služeb v souladu s příslušnou smlouvou.

4. ZÁKONNÉ ÚČELY A ZÁKLADY

Veškeré údaje, které zpracováváme, jsou zpracovávány na základě jednoho z následujících zákonných základů: souhlas, smlouva, právní povinnost, oprávněný zájem.
Pokud je jako zákonný základ pro zpracování údajů použit souhlas, můžete svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu nebude porušena zákonnost zpracování údajů prováděného na základě souhlasu až do okamžiku odvolání.
Naše společnost shromažďuje vaše údaje, abychom mohli:

 • Zpracování objednávky a správa účtu
 • zasílat vám e-mailem speciální nabídky dalších produktů a služeb, o kterých si myslíme, že by se vám mohly líbit.
 • když jste se u nás ucházeli o pracovní pozici, abychom mohli vaši žádost zkontrolovat a zpracovat.
 • Můžete se v něm podívat na případné stížnosti nebo dotazy.
 • poskytovat vám naše služby v souladu s příslušnou smlouvou.

5. JAK UKLÁDÁME VAŠE ÚDAJE?

Naše společnost bezpečně ukládá vaše data v digitální podobě na zabezpečený pevný disk. Zajišťujeme bezpečné uložení osobních údajů pomocí moderního softwaru, který je neustále aktualizován. Další podrobnosti jsou uvedeny v zásadách TOM, které jsou k dispozici na vyžádání.
Naše společnost uchovává vaše údaje po dobu nezbytnou pro poskytování svých služeb. Po uplynutí této doby vaše údaje vymažeme, pokud je nepotřebujeme k tomu, abychom mohli reagovat na případné právní nebo správní kroky v promlčecí lhůtě stanovené platnými zákony.

6. MARKETING

Čas od času vám naše společnost může zasílat informace o našich produktech a službách, o kterých si myslíme, že by se vám mohly líbit.
Pokud jste souhlasili se zasíláním marketingových sdělení, můžete se z toho vždy později odhlásit.
Máte právo kdykoli zabránit tomu, aby vás naše společnost kontaktovala pro marketingové účely.

7. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Naše společnost by se ráda ujistila, že jste si plně vědomi všech svých práv na ochranu osobních údajů. Každý uživatel má následující práva:

 • Právo na přístup - Máte právo požádat naši společnost o kopie svých osobních údajů. Za tuto službu vám můžeme účtovat malý poplatek.
 • Právo na opravu - máte právo požádat naši společnost o opravu jakýchkoli informací, o kterých se domníváte, že jsou nepřesné. Máte také právo požádat Naši společnost o doplnění informací, o kterých se domníváte, že jsou neúplné.
 • Právo na výmaz - za určitých podmínek máte právo požádat naši společnost o výmaz vašich osobních údajů.
 • Právo na omezení zpracování - máte právo požadovat, aby naše společnost za určitých podmínek omezila zpracování vašich osobních údajů.
 • Právo být informován - Jsme povinni informovat všechny příjemce, kterým byly vaše údaje zpřístupněny, o opravě nebo vymazání či omezení zpracování vašich údajů. Pokud o to požádáte, budeme vás o těchto příjemcích informovat.
 • Právo vznést námitku proti zpracování - za určitých podmínek máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů naší společností.
 • Právo na přenositelnost údajů - máte právo požádat naši společnost, aby za určitých podmínek předala údaje, které jsme shromáždili, jiné organizaci nebo přímo vám.
 • Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování - osobní údaje nepoužíváme k přijímání rozhodnutí, která mají pro vás právní účinky nebo se vás jinak významně dotýkají, založených výhradně na automatizovaném zpracování osobních údajů, včetně profilování.
 • Právo podat stížnost u dozorového úřadu - Máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Ppl. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz.
 • Pokud podáte žádost, máme jeden měsíc na odpověď. Pokud chcete uplatnit některé z těchto práv, kontaktujte nás na našem e-mailu: Petr Sýkora, petr.sykora@sykorait.com

8. PŘENOS DAT

Vaše osobní údaje nejsou předávány jiným stranám.

9. JAK NÁS KONTAKTOVAT A DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE

Pokud chcete získat další informace o shromažďování, používání, zveřejňování, předávání nebo zpracovávání vašich osobních údajů nebo o uplatnění některého z výše uvedených práv, kontaktujte nás. Můžete tak učinit písemně na adrese:
Petr Sýkora, petr.sykora@sykorait.com.